Werkwijze

Karin Sorbi werkt vanuit een holistisch mensbeeld. Vanuit haar dansachtergrond betrekt zij ook de fysieke dimensie in integrale begeleidings- en coachingstrajecten; het lichaam is een enorme bron van informatie.

In coachingstrajecten gaat het om de bewustwording van nog niet verkende eigenschappen en talenten van mensen, om het bereiken van de verbondenheid tussen denken, voelen, willen en handelen. Doel is het verankeren van deze nieuwe inzichten in het handelen. Verandering begint in haar optiek altijd bij de mens zelf, die een verandering wenst.

In haar ontwikkelingsgerichte aanpak streeft zij naar het bereiken van zelfsturingscompetenties, waarmee mensen, en daarmee ook teams en leidinggevenden, op een meer uitgebalanceerde manier in het leven staan. In trajecten richt Karin Sorbi zich met name op het proces en focust zij bij de communicatie vooral op de betrekkingskant: hoe mensen zich t.o.v. anderen opstellen. Laat men zich in de interactie bv. leiden door oude patronen of door de bewuste keuze van een positieve benadering. Is men zich bewust van eigen intenties gebaseerd op persoonlijke waarden?

Binnen organisaties is het gevoel bij medewerkers van betrokkenheid, het ‘mogen’ nemen van eigen verantwoordelijkheid en passie de kurk waarop een organisatie drijft. Deze factoren zijn motiverend en hebben invloed op de tussenmenselijke relatie, de betrekkingskant, die sterk bepalend is voor de cultuur van een organisatie. Wil een organisatie optimale resultaten bereiken met de mensen die daartoe worden ingezet is het van groot belang dat de persoonlijke waarden van medewerkers en leidinggevenden en die van de organisatie als geheel op elkaar zijn afgestemd en met elkaar verbonden zijn.