Aanbod

In essentie gaat het om ontwikkeling van mens en organisatie door coaching bij professionele ontwikkeling en persoonlijke groei, gericht op de weg naar:

 • - persoonlijk meesterschap
 • - bezielend leiderschap vanuit dienstbaarheid
 • - een vitale organisatiecultuur

Deze drie invalshoeken zijn vertaald naar het volgende aanbod:

 • Individuele coachingstrajecten: gericht op de persoonlijke en/of professionele ontwikkelingsvraag.
 • Groepscoaching: met individuen in groepsverband werken vanuit ieders persoonlijke ontwikkelingsvraag aan de hand van een overkoepelend thema.
 • Aandacht voor… specifieke vraagstukken en methodieken:
  zie Inspiratie
 • Intervisie: reflectiebijeenkomsten o.b.v. casu´stiek uit de praktijk, gekoppeld aan een overkoepelend thema evenals aan vakliteratuur.
 • Leiderschapscoaching - individueel en binnen teams: vanuit het gedachtegoed van Robert K. Greenleaf over Servant Leadership werken aan verinnerlijking van de essenties van dienstbaar leiderschap. Door reflectie op eigen waarden en gedrag gespiegeld aan de 10 kenmerken van Servant Leadership regisseur worden van eigen handelen binnen werk en leven. Deze kenmerken zijn: Luisteren, Empathie, Heel maken, Bewustzijn, Overtuigen, Conceptualiseren, Vooruitzien, Rentmeesterschap, Inzet voor groei van mensen, Bouwen aan gemeenschap.
 • Organisatietrajecten: vanuit de ontwikkelingsvraag van een organisatie werken aan de implementatie van gewenste cultuurwaarden concreet weerspiegeld in houding en gedrag van mensen in de organisatie. Het verbinden van de binnenkant van mens en organisatie aan de buitenkant, zodat de manifestatie van mens en organisatie voor de ander, c.q. de klant overeenkomt
  met hoe men wil zijn: van wennen naar wensen.          Lees meer
 • Cultuur- en Leiderschapscyclus©: een traject, waarin een organisatie in 8 stappen werkt aan de optimalisering van de eigen cultuur en leiderschapsstijl. Hierin wordt o.a. gebruik gemaakt van de Organisatie Beleving Inventarisatie (OBI)©, een quickscan als start van het traject.                                                  Lees meer